ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 3 ราย และลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จริงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]