ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคมและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

นที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายเละแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอนสักและอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 4 ราย และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย เพื่อวางแผน
ในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จริงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]