ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับนายเสกสรร พลายแก้ว ปลัดอำเกอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ในเขตพื้นที่อำเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย และในเขตพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพ พูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐ และได้วางแผน พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]