ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ เบื้องต้นได้ให้คำปรึกษา แนะนำกระบวนการต่อบัตรประจำตัวคนพิการเนื่องจากคนพิการได้ถือบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุมาเป็นระยะเวลานาน และแนะนำสิทธิสวัสดิการคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 ทั้งนี้เมื่อคนพิการได้รับการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ จักได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ครอบครัวคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]