ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ตำบลพรุพี เทศบาลตำบลคลองปราบ และเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]