ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสงและอำเภอบ้านนาเดิม

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบุรี จำนวน 2 ราย อำภอพระแสง จำนวน ราย และอำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูล การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]