ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลหนองไทรและตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไทร และตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จำนวน 2 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูล การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]