ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคมและประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเกวลิน ชูช่วง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 8 ราย และลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอเมืองฯ เบื้องต้นได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้คนพิการทางการมองเห็นที่ประสบปัญหาฯ และวางแผนให้การช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]