ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม เขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ครอบครัว เบื้องต้นได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก จำนวน 2 ครอบครัว และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ครอบครัว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]