ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายอำเภอเวียงสระ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในอำเภอเวียงสระและผู้นำชุมชน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แนะนำเรื่องการศึกษาต่อของเด็ก และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]