ลงพื้นที่ตรวจสอบ คนเร่ร่อน และคนไร้บ้านช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบคนเร่ร่อน และคนไร้บ้านช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และท่าปลาวาฬ โดยได้พบชาย หญิงเร่ร่อน จำนวน 5 คน และได้ปฏิเสธการขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลตรวจสอบในการดำเนินตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานตังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]