ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการทำยาดมสมุนไพร ใส่ใจผู้สูงอายุ พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการทำยาดมสมุนไพร ใส่ใจผู้สูงอายุ พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนโดยชมรมผู้สูงอายุเทพประสงค์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 23,660.-บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองรอก ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]