ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริกและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริกและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 31,285.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลประสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]