ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการสังคม

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาสาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กร ที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ณ พื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 2 องค์กร โดยได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานขององค์กรและสิทธิประโยชน์ที่องค์กรสวัสดิการสังคมจะได้รับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]