ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการศิลปะแกะสลัก สร้างอาชีพ โดยชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการศิลปะแกะสลัก สร้างอาชีพ โดยชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 31,750.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]