ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ เด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ เด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 388,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่น แปดพันบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]