ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการสมุนไพรพื้นบ้านปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการสมุนไพรพื้นบ้านปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]