ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการสายใจ สายใยครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากฉลุย

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการสายใจ สายใยครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากฉลุยได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 68,800.-บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]