ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการจิตอาสา เพื่อชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการจิตอาสา เพื่อชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 37,000.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]