ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการธรรมะนำใจ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยหน่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการธรรมะนำใจ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยหน่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 62,560.-บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ วัดปากตรัง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]