ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเปราะบางโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 2 หลังในพื้นที่ตำบลท่าชนะ และตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]