ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564 สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอพระแสงและอำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 3 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]