ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับสนับสนุน
โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเปราะบางสู่ครัวครัวพอเพียง

   วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับสนับสนุนโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเปราะบางสู่ครัวครัวพอเพียง ในพื้นที่ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]