ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับสนับสนุน โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเปราะบางสู่ครัวเรือนพอเพียง

   วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับสนับสนุนโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเปราะบาง สู่ครัวเรือนพอเพียง จำนวน 4 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]