ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับสนับสนุน โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับสนับสนุนโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]