ลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเคียนซา

 วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม  กลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล        เคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]