ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธนี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ,นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายชินดนัย ริยาพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป พื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอบ้านนาสาร และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]