ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฏร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเลริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผ่น และ นายชินดนัย ริยาพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป พื้นที่อำเภอพูนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]