ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองฯ อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา เพื่อรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]