ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำรังผึ้งโพรงไทย โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเดือน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำรังผึ้งโพรงไทย โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเดือน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติบ้านแท่นแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]