ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ เพิ่มพูนองค์ความรู้ขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ เพิ่มพูนองค์ความรู้ขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 341,000.-บาท ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]