ลงพื้นที่ติดตามปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และติดตามประเมินครอบครัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพนม เพื่อประเมินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 หลัง ทั้งนี้ ได้ลงติดตามประมินรวบรวมข้อมูลครอบครัวคนพิการ เพื่อช่วยเหลือการเข้าสถานสงเคราะห์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]