ลงพื้นที่ติดตามปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และติดตามครอบครัวคนพิการกรณีเข้าสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแลแผน ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างขวา เพื่อประเมินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 หลัง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส และร่วมกับกำนันเทศบาลตำบลกรูด ประเมินสภาพครอบครัวคนพิการ 1 ราย เพื่อช่วยเหลือการเข้าสถานสงเคราะห์ตามระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]