ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีไม่เคยชำระเลย) อ. พนม 2 ราย, อ. บ้านตาขุน 2 ราย และอ.คีรีรัฐนิคม 1 ราย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]