ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งหลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านส้อง และสารวัตกำนันตำบลคลองฉนวน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ตำบลบ้านส้อง และตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา จำนว่น 1 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]