ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ จำนวน 1 ครอบครัว และร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย จำนวน 1 ครอบครัวเพื่อติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]