ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและประเมินครอบครัวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง
นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร จนท.ศปคม.สฎ. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและประเมินครอบครัวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป ณ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมครอบครัวของผู้รับการคุ้มครอง และประเมินวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหมาะสมกับผู้รับการคุ้มครอง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]