ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบางสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในพื้นที่อำเภอพระแสง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]