ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัศสุราษฎร์งนี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนแนวทางให้การช่วยเหลือตามการกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]