ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎธานี และนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]