ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โครงการธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎธานี ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงการธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ตอนบนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สระว่ายน้ำศรีมิลินท์ 120230 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎธานี เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]