ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษยกแคร่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงการปลูกผักปลอดสารพิษยกแค จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นาสาร) ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทสไทย สาขาบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]