ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการ โครงการฝึกอบรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท 26/6 ม.5 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และติดตาม โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]