ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ และพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]