ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม                จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการนวดแผนไทยใส่ใจสุขภาพ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอทอง งบประมาณ 32,700.-บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]