ลงพื้นที่ติดตามโครงการเตรียมเข้าวัยผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย กับกิจกรรมฝึกกายและฝึกใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยอันทรงคุณค่า โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลชัยบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเตรียมเข้าวัยผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย กับกิจกรรมฝึกกายและฝึกใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยอันทรงคุณค่า โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลชัยบุรี ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]