ลงพื้นที่ติดตามโครงการอบรมทำลูกประคบสมุนไพร

 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวศิริรัตน์ รักเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการอบรมทำลูกประคบสมุนไพร โดยชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลเสวียด งบประมาณ 25,380.-บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]