ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ที่ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ ชมรมคนรักสุราษฎร์ฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และ นางสาวกาญจนา ทองนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการเงินอุตหนุนเด็กแรกเกิด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณี นายวิเชียร กาญจนกุล ผู้สูงอายุ ขอรับความช่วยเหลือ ผ่านสื่อออนไลน์ ชมรมคนรักสุราษฎร์ฯ ซึ่งนายวิเชียร กาญจนกุล มีโรคประจำตัวหลายโรคและภรรยา ถูกพิษกัด ไม่สามารถทำงนรับจ้างหาเลี้ยงตนเองได้ จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นกรณีกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]