ลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวมณีรัตน์ เต๊กอ่อตั้ง นักศึกษาฝึกงาน และนางสาวกฤติยาภรณ์ สุลากากร นักศึกษาฝึกงาน ร่วมลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อ.เมืองฯ จำนวน 2 แห่ง เพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]