ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวคนพิการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวคล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวคนพิการ ร่วมกับรองปลัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย จำนวน 2 ราย และเทศบาลนครเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือ และปลอดภัยต่อสวัสดิภาพพครอบครัวคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]